KOHTI UNELMIA -TUKIKAMPANJA


Sarjakauden alkamisen siirtyminen ja yleinen tilanne maailmalla aiheuttaa HJS:n edustusjoukkueen täysin uusien haasteiden eteen. Olemme aina pyrkineet kohti parempaa huomista ja haluamme tarjota jatkossakin pelaajillemme parhaat mahdolliset olosuhteet tavoitella unelmiaan urheilijoina. Haluamme varmistaa, että Hämeenlinnassa saadaan jatkossakin nauttia jalkapallosta korkealla tasolla – TULE MUKAAN MAHDOLLISTAMAAN!

HJS Akatemia ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoitus on mahdollistaa ja kehittää jalkapalloa Kanta-Hämeen alueella ja TUODA ILOA JA ELÄMYKSIÄ KATSOMOON!

MIKÄ ON KOHTI UNELMIA -TUKIKAMPANJA?

Kohti unelmia -tukikampanjassa aloitetaan lipunmyynti kauden 2020 ensimmäiseen otteluun, joka pelataan sitten joskus. Otteluun myydään kolmen eri kategorian lippuja ja lipun ostaneiden nimet julkistetaan hjs.fi-sivuilla Kohti unelmia – tukikampanjan sivuilla päivittäin.

KOHTI UNELMIA – LIPPUKATEGORIAT

  1. 20 € – Kannattajalippu
  2. 50 € – Gladiaattorilippu
  3. 100€ – Kohti Unelmia -lippu

Fyysistä lippua ei toimiteta, vaan kauden 2020 ensimmäisessä ottelussa lipun ostaneet pääsevät sisään nimilistan kautta.

NÄIN TILAAT LIPPUSI

  1. Valitse lippukategoria
  2. Maksa liput HJS Akatemia ry:n tilille FI85 4260 0010 2445 95 TAI MobilePay numeroon +358 442352435
  3. Kirjoita maksun viestikenttään: TUKIKAMPANJA, oma nimi / nimet (jos et halua nimeäsi julkaistavan niin jätä viestikentästä nimi pois)
  4. Jaa meidän kampanjaa omilla kanavillasi – näin olet mukana varmistamassa jalkapallon parempaa huomista!

 

MYÖS SMARTUM KULTTUURISETELILLÄ

HJS Akatemia ry ja Liikuttajat oy ovat avanneet yhteistyössä verkkokaupan Kohti Unelmia -tukikampanjan lippujen, sekä kausikorttien myyntiä varten.

VERKKOKAUPPAAN => HJS HÄMEENLINNA / LIIKUTTAJAT VERKKOKAUPPA

Tällä hetkellä verkkokaupassa voi maksaa vain Smartum kulttuuriseteleillä

MUKANA KOHTI UNELMIA -TUKIKAMPANJASSA

Päivitetty 11.6. kello 09.12

100€ – Kohti Unelmia -lippu

Arto Viljanen Oy
Marko Paasu
Myllylän Veljekset
AthletiQ Finland
AthletiQ Finland
Ismo Kivinen
Pekka Rautiainen
Markku Pöytäkivi
Arto Ahola
Erno Virkki
Avain ja Kenkäpalvelu Lahtinen
Katriina Puronaho
Jukka Mirvo
Vekka Tours Tilausajot
Linnan Pojat
Jukka Nirkko
Ilkka Kivinen
Anssi Tast
Kyösti Putkinen
Eero Holopainen
Kirsi Luukkala
Akseli Hakala
Janne Kautto
Antti Koivula
Jari Virtanen
Mikko Lario
Joonas Korhonen
Kirsi Viljanen

50€ – Gladiaattorilippu

Ville Dahlman
Anniina Dahlman
Jussi Lempinen
Heikki Kajanto
Henkka Hartikka
VA Sport Management
Eemeli Lempinen
Jarkko Ollikainen
Teemu Haaja
Janne Stenius
Fani 65
Uusitorpat
Mika Salo
Olli Lehtimäki
Niilo Mäenpää
Heli Turunen
Petri Kemppainen
Otto Ojala
Petri Puronaho
Harri Malmberg
Kimmo Saarijärvi
Antti Ahola
Varma Silvennoinen
Esa Mattila
Annika Korpela
Lulu Ranne
Jokke Koskinen
Jaakko Huuhka
Erkki Dahlman
Salokannas Tapani
Salokannas Nina
Koti Consulting oy
Satu Kallio
Maarit Viljanen
Ritva Viljanen
Ismo Suikkari

20€ – Kannattajalippu

Tatu Mäkelä
Ville Kalervo
Kati Kajanto
Juha-Matti Torkkel
Juhana Peltomaa
Selja Peltomaa
Lilja Peltomaa
Jere Nirkko
Elmeri Kallio
Roope Vainio
Ossi Luoti
Janne Lamberg
Aino Lamberg
Sakari Sulonen
Kristian Viitaniemi
Merja Lindell
Juho Juusela
Kati Piilo
Eino Piilo
Aapo Piilo
Jussi Ojala
Tiina Heikkilä
Katariina Hyytiäinen
Sari Rautio
Kalle Ahtiainen
Sini Forsblom
Topi Tiitola
Jaakko Haltia
Tero Hälvä
Tommi Puronaho
Ahti Auvinen
Juha Korkatti
Ville Ojanperä
Merja Hiltunen
Jyrki Rohamo
Terttu Hakamäki
Jere Suomalainen
Hannu Hakamäki
Lauri Jormanainen
Jere Mansikkaniemi
Juha-Matti Rekola
Sirkka Mustiala
Mika Mustiala
Ulla Mustiala
Jami Lamberg
Tero Holappa
Taneli Kask
Markus Alatalo
Iisakki Kiemunki
Tero Koskinen
Jyrki Kesti
Jesse Järvinen
Esa Eskelinen
Jere Nirkko
Suvi Caner
Tatu Aallonvuori
Sisu Aallonvuori
EP Viinikka
Mile Hyökyvaara
Väinö Hyökyvaara
Laura Haavisto
Janne Haavisto
Jouni Pihlaja
Iivo Lumme
Heikki Salminen
Nimetön
Nimetön
Nimetön
Nimetön
Nimetön
Lopen Rakennuspuu oy
Lopen Rakennuspuu oy
Lopen Rakennuspuu oy
Lopen Rakennuspuu oy
Lopen Rakennuspuu oy
Markku Järvenpää
Sari Järvenpää
Mika Kannisto
Matti Tolsa
Heikki Lampela
Sami Valli
Veke Piikkilä
Niina Päärnä
Olli Aaltonen
Petri Paju
Matias Caven
Jari Kulmala
Vappu Investment Oy
Arja Auvinen
Tuomas Kilkka
Heikki Salminen
Loimua oy
Loimua oy
Loimua oy
Loimua oy
Loimua oy
Loimua oy
Loimua oy
Loimua oy
Loimua oy
Loimua oy
Loimua oy
Loimua oy
Loimua oy
Loimua oy
Loimua oy
Loimua oy
Loimua oy
Loimua oy
Loimua oy
Loimua oy
Loimua oy
Loimua oy
Loimua oy
Loimua oy
Loimua oy
Jaakko Juuti
Janne Kautto
Jami Vainio
Matti Kaarna
Marika Kaarna
Hyrvälän Tiedotus
Tiina Väyrynen
Tuuli Enkkilä
Eero-Matti Auvinen
Raimo Aho
Nalleturva oy
Nalleturva oy
Nalleturva oy
Nalleturva oy
Nalleturva oy
Timo Lilja
Timo Lilja
Isla Huuhka
Miro Huuhka
Sari Haapakoski
Veli-Matti Mirvo
Arto Uusitorppa
Raija Uusitorppa
Riina Kartano
Saku Kartano
Virva Kartano
Janne Kartano
Matti Naapuri
Pete Hälvä
Janne Kuisma
Sanna Kuisma
Jasu Nieminen
Aki Kuusela
Kari Vassinen
Muutoksen aika – tmi K.Kokko
Teija Salomaa-Tjurin
Kirsi-Maria Lamberg
Jari-Pekka Mustonen
Hannu Kauranen
Martti Havila
Jussi Isoaho
Jussi Isoaho
Ulla Huhtakangas
Hannu Harmoinen
Eetu Grönman
Eeli Grönman
Arto Grönman
Sirpa Stenius
Mika Helminen
Viivi Laine
Erkki Alaja
Marja Saaristo
Raine Jussila
Katja Tyrylä-Jussila
Kaapo Uusitorppa
Minna Strand
Marko Strand
Marsa Kemppainen
Otto Schultz
Kreettaliisa Rahkamaa-Alingue
Markus Tast
Juha Koskelainen
Ari Sainio
Ville Turunen
Pirkko-Liisa Komi
Nimetön
Mikko Saarinen
Kai Savonniemi
Susan Nurminen
Keijo Lamberg

HJS:n edustusjoukkue kiittää tuestasi – ME LUPAAMME ANTAA KAIKKEMME KENTÄLLÄ!